Hvad er Incoterms?

Blog

Når virksomheder verden over handler med hinanden, møder de en række spørgsmål: Hvem betaler for fragten? Hvornår skifter risikoen for varerne fra sælger til køber? Hvem står for toldbehandlingen? For at løse disse spørgsmål og skabe en ensartet forståelse på tværs af grænser, blev Incoterms introduceret som en anerkendt international standard.

Hvad står Incoterms for?

Incoterms er en forkortelse for "International Commercial Terms". Det er en international standard for fragt- og leveringsbetingelser, der afklarer parternes forpligtelser, omkostninger og risici ved international handel. Betingelserne dækker over hvem, der er ansvarlig i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af varerne, samt hvem der skal betale forsikring under transporten, og hvornår ansvaret overgår fra sælger til køber.

Incoterms er udviklet og vedligeholdt af International Chamber of Commerce (ICC) og bliver opdateret med jævne mellemrum for at afspejle den dynamiske natur af global handel. Den seneste opdatering fandt sted i 2020 og derfor henvises der til Incoterms 2020.

Hvorfor er Incoterms vigtige?

Klarhed og ensartethed: Uden en standard som Incoterms kunne hver kontrakt mellem to parter kræve individuelle forhandlinger om transportdetaljer. Dette ville være tidskrævende og kunne føre til misforståelser.

Risikostyring: Incoterms fastlægger præcist, hvornår risikoen for varer skifter fra sælger til køber. Dette er afgørende for at bestemme hvem, der bærer ansvaret, hvis varerne beskadiges eller går tabt under transporten.

Omkostningsoversigt: Incoterms giver en klar oversigt over hvem, der bærer hvilke omkostninger – såsom fragt, forsikring og told.

Hvilke Incoterms findes der?

Der findes 11 forskellige Incoterms. De er inddelt i kategorierne E, F, C og D, og kategoriseres ud fra risikoovergangen og leveringsaftaler i forhold til hvem, der dækker diverse omkostninger under transporten. 

Ved transport med vej, bane og luft anvendes EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP og DDP.

Ved søfragt anvendes FAS, FOB, CFR og CIF.

EXW – Ex works: Risikoen overgår, når sælger sætter godset til rådighed for køber. Køber har selv ansvaret for transporten og skal selv dække fragt- og forsikringsomkostninger.

FCA – Free carrier: Risikoen overgår, når sælger har leveret godset på den lokation, hvor køber eller købers transportør skal afhente godset.

CPT – Carriage paid to: Risikoen overgår til køber, når sælger har leveret godset til købers transportør.

CIP – Carriage and insurance paid to: Risikoen overgår, når sælger har leveret godset til købers transportør, ligesom i CPT. I CIP har sælger derudover ansvaret for at dække transport- og forsikringsomkostningerne.

DPU – Delivered at place unloaded: Sælger har ansvaret for at transportere godset til den aftalte lokation, ligesom i DAP. Forskellen er her at sælger har ansvaret for aflæsning, og risikoen først overgår til køber, når dette er gjort.

DAP – Delivered at place: Sælger har ansvaret for at transportere godset til den aftalte lokation. Når godset er klar til aflæsning, overgår risikoen til køber.

DDP – Delivered duty paid: Sælger bærer risikoen, indtil godset er leveret hos køber. Her ligger alt ansvaret hos sælger, mens sælger ligeledes dækker alle transport- og forsikringsomkostninger.


FAS – Free alongside ship: Risikoen overgår fra sælger til køber, når sælger har afleveret godset på havnekajen ved siden af skibet. Herfra bærer køber risikoen under resten af transporten. Denne Incoterm gælder kun søfragt.

FOB – Free on board: Risikoen overgår, når sælger har læsset godset på købers transportskib. Herfra overgår risikoen til køber, som bærer risikoen under resten af transporten. Denne Incoterm gælder kun søfragt.

CFR – Cost and freight: Sælger bærer risikoen frem til, at skibet er sejlet i havn med godset. Herfra overgår risikoen til køber, mens køber har ansvaret for at losse godset til den endelige destination. Denne Incoterm gælder kun søfragt.

CIF – Cost, insurance and freight: Sælger har ansvaret for at dække forsikringsomkostningerne samt ansvaret for at bringe godset til havnen hos køber, ligesom risikoovergangen i CFR. Herfra overgår risikoen til køber. Denne Incoterm gælder kun søfragt.

Hvornår bruges Incoterms?

Incoterms bruges, når der laves internationale handelsaftaler mellem virksomheder for at nå til enighed om, hvordan konkrete problemstillinger omkring transport og risiko skal løses. Hver enkelt Incoterm bestemmer, hvor risikoen overgår mellem sælger og køber. Derfor vælges den Incoterm, der passer bedst på handlen for at undgå usikkerheder.

Hvad er forskellen på Incoterms 2020 og Incoterms 2010?

ICC, som har udarbejdet Incoterms, opdaterer betingelserne hvert tiende år. Ændringerne sker for at tilpasse dem til markedet, og for at sikre sig at de fortsat afspejler den dynamiske, globale handel. Den seneste ændring skete i 2020, men indeholdt blot mindre ændringer.

Ændringerne i Incoterms 2020 indeholdt følgende:

  • FCA blev opdateret med tilføjelser om ansvar for fragtbrevet

  • Nye retningslinjer for forsikring, som sælger skal tegne - gældende ved CIF og CIP
  • DAT ændrede navn til DPU
  • Nye sikkerhedskrav for transporten for hver enkel Incoterm
  • Parterne i handlen må selv transportere godset med egne transportmidler

Hvilken Incoterm skal jeg vælge?

Valget af Incoterm kan vælges på baggrund af hvilken transportform, der anvendes, samt hvor stort et ansvar man ønsker at påtage sig under transporten. 

Transportformen er afgørende for valget af Incoterm. Valget af Incoterm afhænger ligeledes af, hvor meget ansvar parterne ønsker at påtage sig under transporten. Ønsker sælger f.eks. lavt ansvar, kan man vælge EXW. Ved EXW overgår risikoen til køber allerede, når varen forlader sælger. Det betyder, at hele ansvaret ligger hos køberen, hvilket vil være forbundet med større risiko for køber. Vælger man derimod Incoterm DDP, så ligger risikoen hos sælger helt frem til, at varen er leveret hos køber. Her er det i stedet sælger, der er ansvarlig under hele transporten.
Afhængig af hvilken Incoterm parterne aftaler, vil henholdsvis køber og sælgers ansvar og risiko blive bestemt på baggrund af valget.

Incoterms er et uundværligt værktøj for virksomheder, der handler internationalt. Det giver både købere og sælgere et fælles sprog og sikrer, at begge parter har klare forventninger til handelsaftalen. Når du næste gang støder på en handelsaftale eller et fragtdokument, så husk på, at bag disse korte betegnelser ligger en verden af standardiserede regler, der gør global handel lettere og mere forudsigeligt.

  • Told: Det skal du være opmærksom på

  • Behandling af træemballage

    Ved at bruge træemballage, som er godkendt og behandlet efter de internationale standarder, mindskes risikoen for at bringe planteskadegørere videre