Governance

I en branche under konstant forandring er vi drevet af at skabe bæredygtige forbedringer til gavn for miljøet og samfundet lige så vel som evne til at skabe langsigtet værdi. Vi agerer med integritet i alt, hvad vi gør, og vi forventer, at vores samarbejdspartnere gør det samme, fordi vores forretning bygger på tillid.

Vi håndterer risici og muligheder proaktivt

Hos Blue Water afspejles og integreres ansvarlighed i vores styringsværktøjer og tilgang til risikovurdering. Ved systematisk at identificere vores risici og målsætninger forbundet til miljø, sociale forhold og styring kan vi bestemme, hvor vi skal sætte fokus for at føre en ansvarlig virksomhedsdrift, som fremmer vores positive indflydelse.

Dette er en del af vores værdi om at være en troværdig virksomhed og samarbejdspartner.

Vi arbejder strategisk med ESG-målsætninger

Vi arbejder proaktivt og strategisk med risikovurdering af ESG-anliggender (Environmental, Social and Governance) ved at prioritere løsningsmuligheder og dæmpe risici lige så vel som at fordele vores ressourcer derefter og mest effektivt.

Governance | Vi sikrer, at vores direktion og ledelsesgrupper arbejder sammen om og for at evaluere og handle på risici og muligheder på koncernniveau.

Strategi | Vi vurderer og monitorerer reel og potentiel indflydelse fra bæredygtighedsrelaterede anliggender baseret på vores forretning, strategi og økonomiske prognose gennem situationsanalyser på kort, mellem og lang sigt.

Risk management | Vi identificerer, evaluerer og håndterer risici og muligheder, lige så vel som at vi navigerer og justerer derefter. Vi leverer de nødvendige forandringer og tilpasninger på tværs af virksomhedens dimensioner.y.

KPI'er og målbare værdier | Vi evaluerer og observerer kontinuerligt risici og implementerer tiltag og fælles handlingsplaner for at nedsætte/eliminere disse, lige så vel som vi måler vores succes baseret på anerkendte KPI’er.

Vores corporate risikohåndteringssystem

Vi har implementeret et corporate risikohåndteringssystem, der identificerer og kortlægger risici og muligheder.

Systemets informationer er baseret på input fra alle vores forretningsområder, så det dækker hele organisationen og alle forretningsenheder såsom sundhed, sikkerhed, miljø, compliance og økonomi. Hvis vi oplever nye krav eller problemstillinger fra medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, leverandører og/eller andre interessenter vurderes og dokumenteres disse i vores risikohåndteringssystem.

Risikovurdering på direktions- og ledelsesniveau

Ledelsen evaluerer risici og muligheder og afgør fremtidige initiativer og KPI’er på koncernniveau.

Bestyrelsen evaluerer strategier og initiativer baseret på at møde risici og muligheder defineret i vores risikohåndteringssystem på årsbasis, f.eks. på et bestyrelsesmøde.

Dataetik og cybersikkerhed

Dataetik og cybersikkerhed er vigtige elementer for at føre en ansvarlig virksomhedsdrift, især mens cyberangreb fortsat er højrisiko. Hos Blue Water tager vi alle sikkerhedshensyn for at undgå risikoen for cyberangreb. Derfor har vi strategisk fokus på data- og informationssikkerhed samt ansvarlighed, vi har etableret de fornødne politikker og retningslinjer samt igangsat programmer og træning for at øge viden og opmærksomhed blandt medarbejdere og ledere.

Vi har lanceret adskillige teknologiske initiativer for at styrke it-infrastrukturen yderligere, så data er godt beskyttet. Derudover har vi igangsat støtteaktiviteter, som hyppigt revurderes for at sikre, at alle kriterier for input og output overholdes.

I vores privatlivspolitik er det beskrevet, hvordan vi håndterer persondata.

Høje etiske og compliance-standarder

Blue Water er en organisation med stærke værdier for ansvarlighed. Vi agerer med integritet i spørgsmål om etisk forretningsførelse og compliance. Derfor er vi forpligtet til et miljø, hvor åben og ærlig kommunikation er forventningen og ikke undtagelsen. Vi overholder alle gældende love og regulativer i de lande, vi opererer i, og vi sikrer, at vores interne politikker lever op til vores etiske standarder – og vice versa.

Vi forventer, at alle medarbejdere og samarbejdspartnere agerer indenfor lovens rammer og opfordre til handling, hvis afvigelser skulle finde sted.

Ethics line

Enhver medarbejder, kunde eller forretningspartner, der af etiske grunde beslutter at afdække eller informere om uacceptable forhold eller direkte ulovligheder hos Blue Water, opfordres til at rapportere direkte til vores whistleblower-program Ethics Line uden frygt for repressalier eller lignende. Vores Ethics Line har til formål at:

  • Afdække og kontrollere uetisk og ulovligt udført praksis indenfor den globale Blue Water-organisation
  • Sikre at alle medarbejdere overholder den gældende lovgivning og opererer indenfor virksomhedens moralske og etiske rammer.
Virksomhed Code of Conduct

Vores Code of Conduct bidrager til en ensartet forretningstilgang, og dermed sikrer vi, at vi altid lever op til vores egne værdier om integritet og ansvarlighed samt overholder alle gældende regler og love.

Den dækker mange aspekter af vores forretning, herunder integritet og forretningsetik, menneskerettigheder, ligebehandling, arbejdsmiljø, fair konkurrence, antikorruption og bestikkelse samt interessekonflikter.

Det kan betragtes som en agil politik. Vi stræber efter kontinuerligt at opdatere og adressere forandringer i virksomhedens omgivelser og forventninger fra interessenter.

Levandør Code of Conduct

Eftersom vores leverandører spiller en afgørende rolle i vores værdikæde ved at udføre services på vegne af Blue Water, forventer vi, at enhver leverandør deler og lever op til de samme juridiske og etiske standarder, som vi gør.

De primære områder for leverandøransvar dækker over antikorruption, sundhed, sikkerhed, menneske- og arbejdsrettigheder samt miljøhensyn.

Vi giver fortrinsret til leverandører, som har forpligtet sig til FN’s Global Compact, og vi tilsigter at arbejde med leverandører, der er ISO 9001, 14001 og 45001-certificerede eller som minimum arbejder efter samme principper.

Blue Water Ethics Line

Blue Water forpligter sig til en åben og ærlig kommunikation som udgangspunkt – ikke som undtagelse.

Rapportering til vores Ethics Line betyder, at enhver medarbejder, kunde eller forretningspartner har ret til at rapportere direkte til Ethics Line uden fare for repressalier eller lignende. Dette kan være, hvis nogen kender til eller har været involveret i uacceptable forhold eller direkte lovovertrædelser, som de på baggrund af etiske overvejelser vælger at afdække eller informere om.

Bemærk at Blue Water respekterer retten til privatliv. Vi behandler udelukkende persondata om medarbejdere, kunder og forretningspartnere til relevante forretningsformål. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige data, kan du altid finde mere information i vores Privatlivspolitik eller ved at kontakte Corporate Compliance på privacy@bws.net.